top of page

Integritets policy 

Integritetspolicy System Andersson AB
Denna integritetspolicy beskriver hur System Andersson AB behandlar dina personuppgifter. Vi tar våra kunders och leverantörers personliga integritet på största allvar och det är viktigt för oss att du ska känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss.
Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att dina pers
onuppgifter alltid är skyddade hos oss och att behandling sker i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) och våra interna riktlinjer och rutiner.
Personuppgiftsansvarig
System Andersson AB är personuppgiftsansvarig och ansvarar därmed för behandlingen av dina personuppgifter. De personuppgifter som samlas in kommer bara att användas av oss om inget annat anges.
Vilka typer av personuppgifter vi behandlar
System Andersson behandlar personuppgifter för att kunna uppfylla vårt avtal gentemot dig som kund, erbjuda dig våra produkter, var behjälplig via vår support, hålla dig informerad om vår verksamhet och produktnyheter. Vi sparar inga uppgifter längre tid än vi behöver.
Vi behandlar sådana personuppgifter som är nödvändiga för dessa ändamål, t.ex. namn, adress e-postadress, telefonnummer, kundnummer, befattning och inköpshistorik. Dessa uppgifter sparas hos oss så länge de behövs för syftet och gallras därefter enligt särskilda rutiner.

När och hur vi delar personuppgifter med andra
I vissa lägen kan vi vara skyldiga att lämna ut personuppgifter för att följa lagkrav eller krav från myndigheter. Vi kan också behöva lämna ut personuppgifter för att skydda våra rättsliga intressen eller för att upptäcka och förebygga bedrägerier. För att kunna leverera varor till dig som kund behöver vi även lämna ut dina kontaktuppgifter till våra speditörer.
Dina rättigheter
Du har rätt att få ut information om de personuppgifter vi har sparat om dig, att begära rättelse, överföring eller begära att vi begränsar behandlingen, göra invändningar och/eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast
 

Privacy policy System Andersson AB
This privacy policy describes how System Andersson AB
processes your personal data. We take the personal integrity of our customers and suppliers very seriously and it is important to us that you feel safe when you provide us with personal data. We take measures to ensure that your personal data is always protected with us and that processing takes place in accordance with the Data Protection Regulation (GDPR) and our internal guidelines and procedures.

Personal data controller
System Andersson AB is the data controller and is responsible for the processing of your personal data. The personal data collected will only be used by us unless otherwise stated.
What types of personal data we process
System Andersson processes personal data in order to fulfill our agreement with you as a customer, offer you our products, be helpful via our support, keep you informed about our business and product news. We do not save any data longer than we need. We process such personal data as are necessary for these purposes, e.g. name, address, e-mail address, telephone number, customer number, position and purchase history. This data is saved by us as long as it is needed for the purpose and is then thinned out according to special routines.
When and how we share personal data with others
In certain situations, we may be obliged to disclose personal data in order to comply with legal requirements or requirements from authorities. We may also need to disclose personal data to protect our legal interests or to detect and prevent fraud. In order to be able to deliver goods to you as a customer, we also need to disclose your contact details to our forwarders.
Your rights
You have the right to obtain information about the personal data we have saved about you, to request correction, transfer or request that we limit the processing, make objections and/or request deletion of your data.
The easiest way to do this is to contact us as below:

System Andersson AB
Linnégatan 1
554 54 Jönköping
Phone: 036-5702060
E-mail: mail@systemandersson.se

bottom of page